Avatar

Odrzucenie spadku

Czym jest odrzucenie spadku?

Jest czynnością podejmowaną przez spadkobiercę (tak testamentowego jak i ustawowego) przed sądem lub notariuszem, którego celem wyłączenie siebie samego z dziedziczenia. Zwykle dotyczy sytuacji, gdy spadek zawiera same zobowiązania (długi).

Jaki jest skutek odrzucenia spadku?

Skutkiem odrzucenia spadku jest wyłączenie osoby, która spadek odrzuciła, z dziedziczenia. Prawo traktuje taką osobę jakby nigdy spadku nie dożyła. W jej miejsce dziedziczą kolejne osoby według kolejności dziedziczenia po odrzucającym spadek.

Jak odrzucić spadek?

Spadek należy odrzucić przed sądem albo przed notariuszem.

Jaki mam czas na odrzucenie spadku?

Termin na odrzucenie spadku to 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o fakcie bycia spadkobiercą.

Zapomniałem zlożyć takiego oświadzenia, czy mogę złożyć je po upływie 6 miesięcy?

Niestety nie. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Co się stanie jak nie złożę takiego oświadczenia?

W takim razie przyjmiesz spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza – czyli odpowiadasz za długi, spadkodawcy tylko do wysokości wartości aktywów wchodzących w skład jego mająku.

Co w przypadku odrzucenia spadku za dziecko?

Jak odrzucić spadek za swoje dziecko? Konieczne jest złożenie do sądu rodzinnego wniosku o wyrażenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku. Po uzyskaniu takiej zgody można oświadczenie w imieniu dziecka złożyć przed notariuszem.

Czy na odrzucenie spadku przez dziecko jest także ten sam termin?

To zależy. W przypadku gdy dziecko dziedziczy jednocześnie z rodzicem termin jest ten sam. W sytuacji, gdy do dziedziczenia dojdzie dopiero po odrzuceniu spadku przez żyjącego rodzica to wtedy termin 6 miesięcy liczymy od daty odrzucenia spadku przez rodzica.

Z uwagi na konieczność uzyskania zgody sądu rodzinnego termin do złożenia oświadczenia nie biegnie. Jak zauważa Sąd Najwyższy: w sytuacji, w której ustawa wymaga uzyskania zgody sądu, uzależniającej możliwość skutecznego odrzucenia spadku, wystąpienie do sądu o jej udzielenie przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, powoduje, że termin ten nie biegnie do chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego, udzielającego zgodę na odrzucenie spadku